HUSTLER SERIE G7-150 ANTENA BASE VHF 7 dB. 3 MHz. 600 W.

HUSTLER SERIE G7-150 ANTENA BASE VHF 7dB. 3MHz. 600W. Disponible en Rangos: G7-150-1: 148-154MHz. G7-150-2: 154-161MHz. G7-150-3: 161-167MHz. G7-150-4: 167-174MHz. ESPECIFICACIONES Descripción Especificaciones Descripción Antena […]